Chronologie & Geschiedenis

 • 1260
  Eerste bewijs dat Lombarden (zo genoemd vanwege de streek van hun herkomst Lombardije in noorden van Italië) zich vestigen in Utrecht. Hun komst als geldschieters en geldwisselaars lijkt parallel te lopen aan het begin van opbloeiende handel in de noordelijke Nederlanden. *(Tussen Burgwal en Nes, M.Carasso-Kok & C. van Lakerveld, 2009, p.25)
 • Periode 1260-1612
  Opkomst geldhandel in Europa en groei van het aantal Particuliere pandjeshuizen en geldwisselaars in de Nederlanden. Een markt destijds gedomineerd door Joden en Lombarden.*(Tussen Burgwal en Nes, M.Carasso-Kok & C. van Lakerveld, 2009, p.11)
 • 7 juli 1612
  Amsterdamse Vroedschapsvergadering dat de burgemeesters adviseerde, besloot octooi van particuliere pandhuishouder Sion Luz (met pandhuizen in o.a. Den Haag, Leiden, Haarlem, Rhenen en Breda), dat na 4 jaar in 1614 zou verlopen, niet te verlengen. De gemeente wilde deze dienst liever zelf aanbieden en de tegoeden laten toekomen aan de stadskas zelf.*(Tussen Burgwal en Nes, M.Carasso-Kok & C. van Lakerveld, 2009, p.19-21)
 • 25 april 1614
  Oprichting Amsterdamse Stadsbank van Lening. De gemeente Amsterdam wilde met de oprichting zowel hoge rentes van sommige particuliere pandjeshuizen tegengaan als ook goedkoop krediet leveren aan particulieren om de groeiende handel in de stad te stimuleren en eventuele winsten ten goede van de stadskas te laten komen.
 • 29 april 1614
  Eerste belening bij Stadsbank van Lening Amsterdam, Destijds vereeuwigd in gevelsteen aan Oudezijds Voorburgwal (in de 2e helft 17e eeuw verplaatst naar zijde van de Nes)
 • 1635
  Oprichting stadsbank van lening Rotterdam
 • april 1805
  Nieuw reglement voor particuliere pandhuizen wordt vastgesteld. Particuliere pandhuizen werden niet verboden, maar het werd particuliere pandhuizen verboden panden te belenen tegen een rente die lager was dan die van de Stadsbank. Daarnaast mochten particuliere pandhuizen alleen goederen aannemen met een waarde van maximaal 1 gulden. Dit omdat de gemeentelijke Stadsbanken aan de hogere beleningen het meeste verdienden. *(Tussen Burgwal en Nes, M.Carasso-Kok & C. van Lakerveld, 2009, p.65)
 • 31 oktober 1826
  Koninklijk besluit, waarin werd bepaald dat stadsbanken voortaan weldadigheidsinstellingen moesten worden en dat er geen winst meer gemaakt mocht worden. Particuliere pandjeshuizen zouden in feite verboden worden. *(Tussen Burgwal en Nes, M.Carasso-Kok & C. van Lakerveld, 2009, p.67-70)
 • 8 november 1910
  Invoering Pandhuiswet 1910 (WET van 8 november 1910, houdende wettelijke bepalingen tot regeling van de banken van leening) In deze wet worden strenge eisen gesteld aan pandbeleningen en pandjeshuizen om consumenten te beschermen. Particuliere pandhuizen werden niet verboden, maar aan strenge eisen onderworpen. Een mogelijkheid om onder de wet uit te komen voor particuliere pandhuizen, was het bedrijf om te dopen tot “huis van inkoop met recht op terugkoop”; een constructie die tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe pandhuiswet 2014 op grote schaal gebruikt werd door particuliere “pandjeshuizen”. De gemeentelijke Stadsbanken van Lening domineerden in de eeuw volgend op de invoering van de pandhuiswet 1910 de markt. *(Onderzoeksrapport Pandhuizen in Nederland, Research voor beleid, 2009.)
 • Periode 1980-1997
  Eerste Particuliere Pandhuizen verschijnen in Nederland. Dankzij decennia geldontwaarding/inflatie neemt de behoefte aan grotere pandbeleningen dan 25 gulden toe. Leningen boven dit bedrag worden niet geregeld door de Pandhuiswet 1910 en eind jaren 80 lijken de eerste particuliere pandjeshuizen (toen nog voornamelijk gericht op sieraden) op verschillende plekken in het land de kop op te steken. Een van de eerste in (Zuid-) Nederland was Goldberg Juweliers (1987). [Wie er meer kent; Ik hoor het graag!]
 • Periode 1997-2007
  Opkomst van grotere Pandhuis ketens/ Franchise. Vanaf eind jaren ’90 beginnen de bekendere namen binnen de private pandhuis sector onderdeel uit te maken van het Nederlandse straatbeeld. Zoals Cash Converters en Used Products (Beiden 1997) en Goods4You (2003).
 • 20 maart 2007
  Artikel in het Parool, waarin toenmalig PvdA Wethouder Lodewijk Asscher (Financiën) Amsterdam  bij de opening van de Stadsbank van Lening in Osdorp, riep om herziening van de Pandhuiswet 1910, om het “maatschappelijke probleem” van particuliere pandjeshuizen en hun “absurde rentes” aan te pakken.
 • 23 mei 2007
  Uitzending EenVandaag over pandjeshuizen. De toon van de uitzending is duidelijk; “De pandjeshuizen maken misbruik van een hele kwetsbare groep mensen en moeten worden aangepakt”.  Ze hanteren “woeker rentes”. Politieke partijen Pvda, SP en PvdA (Bij monde van Hans Spekman), willen aanpak van dit “probleem”. 
 • 19 december 2007
  De Volkskrant besteedt aandacht aan het feit dat de PvdA in de Tweede Kamer een voorstel  heeft gepresenteerd om de pandhuiswet uit 1910 in fases te actualiseren. Volgens destijds PvdA-Kamerlid Hans Spekman, “om uitbuiting te voorkomen”.
 • 16 februari 2009
  Het Nederlands Dagblad komt met het artikel “Het pandhuis doet weer goede zaken”, waarin gepleit wordt voor toezicht. Wederom op de eerste rang in dit artikel is Hans Spekman van de PvdA. Die hier particuliere pandjeshuizen “Wildvliegers” noemde en meer iets uit “de boeken van Dostojevski” vond.
 • 2 juni 2009 
  Onderzoeksrapport :”Pandhuizen in Nederland, Onderzoek naar markt en maximalevergoeding voor belening” uitgevoerd door Research voor Beleid in opdracht van ministerie van Financiën komt uit.
 • 24 juni 2011 
  Start Internetconsultatie Regels met betrekking tot pandbeleningen (concept en toelichting gebaseerd op het onderzoeksrapport) van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Weinig ondernemers met een pandjeshuis waren destijds op de hoogte van deze internetconsultatieperiode.
 • 3 augustus 2011
  Reactie van ondernemer dhr. A. van Limbergen van Keten Goods4You op onjuistheden/onwaarheden in het onderzoeksrapport Pandhuizen in Nederland.
 • 8 augustus 2011
  Sluiting  Internetconsultatie Regels met betrekking tot pandbeleningen van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • 4 januari 2013 
  Artikel in Trouw, waarin aandacht wordt besteed aan het toenemend aantal mensen dat pandjeshuizen opzoekt. Volgens het artikel blijken ook steeds meer mensen uit de middenklasse pandjeshuizen nodig te hebben.
 • 19 april 2013
  A.J.W. de Vries stuurt namens Goods4You, Goldberg Juweliers, Cashconverters en Used Products een gezamenlijke reactie naar de Vaste Tweede Kamercommissie van Veiligheid en Justitie. Hierin wordt nogmaals gehamerd op feitelijke onjuistheden in het onderzoeksrapport waarop het wetsvoorstel is gebaseerd. En gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen bij implementatie voor ondernemer én (kwetsbare) consument.
 • 4 juli 2013
  Het wetsvoorstel tot Wijziging van de Pandhuiswet wordt als hamerstuk door de tweede kamer geloodst, de laatste dag voor het zomer reces. Dit werd pas enkele dagen daarvoor openbaar gemaakt. De VVD liet bij monde van Foort van Oosten onverwachts weten het hameren niet met vragen te zullen blokkeren en pogingen van de branche om op 2 juli 2013 CDA, D66 en PVV te bereiken bleken tevergeefs.
 • 9 juli 2013
  De Eerste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie brengt (2 dagen voor het Eerste Kamer reces) een blanco eindverslag uit waarin bepaald wordt dat het wetsvoorstel ook in de eerste kamer geen stemming behoeft, en dus een hamerstuk moet worden.
 • 28 juli 2013
  De heer De Vries poogt namens de branche, dertig leden van de Eerste Kamer via E-mail te bereiken. Dit zijn allen leven van de Kamercommissies van Veiligheid & Justitie en Economische Zaken. Dit in een allerlaatste poging om hen te wijzen op hun juridische functie in het wetgevingsproces en een verzoek om inhoudelijk op onze bezwaren als branche in te gaan. Er volgde geen enkele reactie.
 • 17 augustus 2013
  De Telegraaf komt met artikel “het appeltje voor de dorst is op”. Hierin is te lezen dat gemeentelijke pandjeshuizen aangeven na een omzetstijging in 2011 en 2012 (vooral door de hoge goudkoersen in die periode), hun omzet in 2013 zien dalen. Ook werd bevestigd dat sinds 2011 niet alleen lagere inkomens, maar ook steeds meer de middenklasse pandjeshuizen nodig lijkt te hebben.
 • 10 september 2013 
  De eerste dag na het zomer reces wordt het wetsvoorstel zonder vragen door de Eerste Kamer “gehamerd”.
 • 29 april 2014
  ACM stuurt brief aan ondernemers met informatie over nieuwe wetgeving pandbeleningen. Hierin geeft de ACM onverwachts aan de wet zo te zullen interpreteren dat verleningen tussentijds niet afgerekend mogen worden. Er wordt gedreigd met boetes tot €450.000,-
 • 1 juli 2014
  Nieuwe Pandhuiswet is van kracht. De minimale beleentermijn bedraagt vanaf nu 2 maanden en tot 1 juli 2015 (precies een jaar) is als overgangsregeling de maximumrente voor pandbeleningen 9% per maand. Vanaf 1 juli 2015 zal maximale rente van 4,5% per maand gehandhaafd worden. De Autoriteit  Consument & Markt (ACM) is toezichthouder.
 • 23 juli 2014
  De ACM stuurt ondernemers een brief met informatie over de naleving van de nieuwe Pandhuiswet. In een poging hun klanten tevreden te stellen hadden een aantal pandjeshuizen constructies bedacht waarin klanten de mogelijkheid kregen om aan te betalen op een belening, om zo toch als het ware te verlengen als klanten niet in staat waren het volledige bedrag te betalen aan het einde van de beleentermijn. De ACM reageert op die ontwikkeling in deze brief door te waarschuwen dat ook een aanbetaling of voorschot op een eventuele lossing onwenselijk is, aangezien bij niet ophalen het pandhuis ook de aanbetaling zou moeten terugbetalen.
 • 11 juni 2015
  Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt openbaar dat zij Online pandhuis 24Cash heeft de gedwongen hun rente te verlangen en minimale beleentermijn te verlengen conform de nieuwe pandhuiswet.
 • 28 januari 2016
  De Rechtbank Rotterdam doet uitspraak in een zaak die de ACM had aangespannen tegen de Amsterdamse Stadsbank van Lening (Gemeente Amsterdam). De ACM had de rechtszaak aangespannen nadat er (door enkele ondernemers met een pandjeshuis) was opgemerkt dat gemeentelijke pandjeshuizen nog steeds klanten bij het verlengen lieten betalen.  De Rechtbank Rotterdam bepaalde dat de ACM niet bevoegd was om de wet op deze manier te interpreteren. Verlengkosten mogen dus gewoon op het moment van verlenging worden afgerekend. De wetgever had nooit de intentie gehad daar iets aan te veranderen.